Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko - Katedra za mehatroniko

Laboratorij za regulacijsko tehniko in
močnostno elektroniko

home eng

Predmeti

1. stopnja VS

1. stopnja UN

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski - stari (obvestilo)


Izpiti in diplome

Osnove regulacijske tehnike

poletni semester (3-0-1), predavatelj: izr. prof. dr. David Nedeljković

Vsebina | Študijsko gradivo | Obvestila

Osnove regulacijske tehnike


Vsebina

Študent bo usvojil osnovne pojme s področja regulacijske tehnike s poudarkom na linearnih sistemih. Naučil se bo uporabljati manj zahtevne metode za načrtovanje in analizo regulacijskih sistemov, pri čemer si bo pomagal s sodobnimi programskimi orodji. S kritičnim pristopom bo učinkovito posluževal izvedene regulacijske sisteme in jih po potrebi optimiral ter nadgrajeval, z nekaj dodatnega znanja pa bo usposobljen za načrtovanje preprostejših regulacijskih sistemov na področju močnostne elektrotehnike.

Opisovanje linearnih sistemov: prehodna funkcija, prenosna funkcija, merjenje ali izračun frekvenčnega odziva in podajanje frekvenčne karakteristike v Bodejevem, Nicholsovem in Nyquistovem diagramu.

Ponazoritev regulacijskih sistemov z blokovnimi diagrami, prenosne funkcije odprtozančnih in zaprtozančnih sistemov za različne vplivne veličine. Stabilnost in stabilnostni kriteriji, statični in dinamični pogrešek.

Lastnosti gradnikov regulacijskih sistemov v močnostni elektrotehniki. PID regulatorji in njihova realizacija z operacijskimi ojačevalniki. Optimiranje parametrov regulatorjev. Kaskadne regulacije, procesne regulacije. Posebnosti pri digitalnih regulacijah. Vpliv nelinearnosti na obnašanje regulacijskih sistemov; integralski pobeg, mejno nihanje. Osnove simulacij in uporaba sodobnih programskih orodij za simulacijo regulacijskih sistemov in njihovo optimiranje. Primeri regulacij v močnostni elektrotehniki.


Literatura:

  1. Rafael Cajhen: Regulacije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1990.
  2. David Nedeljković: Regulacije v močnostni elektrotehniki, visokošolski učbenik v pripravi.
  3. Gene F. Franklin, J. David Powell, Abbas Emami-Naeini: Feedback control of dynamic systems, Addison-Wesley, 1994.
  4. Vanja Ambrožič: Sodobne regulacije pogonov z izmeničnimi stroji, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1996.

(c) LRT-ME 2010
na vrh